POMOC CAŁODOBOWA: 667 841 367

ul. Poznańska 2, 62-800 Kalisz

slider

Poradnik

Śmierć Bliskiej Osoby wywołuje w najbliższym otoczeniu wiele emocji, które niejednokrotnie utrudniają podjęcie koniecznych działań, związanych z przygotowaniem do uroczystości pogrzebowych. Z myślą o pomocy Państwu w tych trudnych chwilach – przedstawiamy krótki poradnik, przybliżający czynności, jakie należy podjąć w przypadku śmierci bliskiej osoby.

 

poradnik pogrzebowy

 1. W pierwszej kolejności należy uzyskać kartę zgonu. Wystawić ją może tylko lekarz. W przypadku, gdy śmierć nastąpiła w szpitalu, dokument taki wystawia lekarz prowadzący oddział, na którym zmarł dany pacjent. Jeżeli natomiast osoba zmarła w domu, należy wezwać w tym celu lekarza rodzinnego (za dnia) lub lekarza pogotowia (w nocy) dzwoniąc pod nr 999 lub 112 (z telefonów komórkowych). Karta zgonu jest niezbędna do wykonania zlecenia przetransportowania ciała zmarłego przez zakład pogrzebowy.
 2. Kolejną ważną czynnością jest kontakt z zakładem pogrzebowym. Jeśli zechcą Państwo, aby to Zakład Pogrzebowy Heban udzielił Państwu pomocy w tym bolesnym momencie, jesteśmy do Państwa dyspozycji całodobowo. Prosimy o kontakt pod numerem telefonu 667-841-367.
 3. Następnie należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego w celu wystawienia aktu zgonu.
 4. Prosimy o dostarczenie:
 • karty zgonu
 • dowodu osobistego zmarłej osoby
 • zaświadczenia z zakładu pracy o zatrudnieniu lub ostatniego odcinka renty bądź emerytury.

5. Wszelkich niezbędnych informacji udzielimy również Państwu telefonicznie lub osobiście.

 

Informacje ogólne

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:

 1. ubezpieczonego,
 2. osoby pobierającej emeryturę lub rentę,
 3. osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania,
 4. osoby pobierającej zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia,
 5. członka rodziny osoby wymienionej w pkt. 1-2.

Członkami rodziny, o których mowa w pkt. 5, są:

 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,
 • przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej,
 • wnuki i rodzeństwo,
 • małżonek (wdowa i wdowiec),
 • rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje także pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, powiatowi, osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego, jeżeli pokryły koszty pogrzebu.

Zasiłek pogrzebowy wynosi 4000 zł i jest wypłacany przez oddziały ZUS.

Wymagane dokumenty

Podstawowymi dokumentami wymaganymi do wypłaty zasiłku pogrzebowego są:

 • wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk ZUS Z-12)
 • skrócony odpis aktu zgonu
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku – kopie rachunków potwierdzone przez bank.
 • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty zawierający wymagane dane).